Start

START

Varmt välkommen till vår hemsida!


Obs! SFFs hemsida är för närvarande under omstrukturering och har därför inte full funktionalitet.

Några ord från Svensk foniatrisk förening (SFF):


Röst och talrubbningar (Foniatri) blev en självständig läkarspecialitet i Sverige redan på 1930-talet.

Sedan våren 2008 är röst och talrubbningar en grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar och huvud- halskirurgi – en förändring som accepterades med stor enighet inom den foniatriska gruppen. Från att tidigare varit en rent medicinsk specialitet, har Sverige sedan 1980-talet varit bland de första länder där Foniatrin succesivt tagit över och utvecklat den endoskopiska larynxkirurgin. Initialt gällde detta enbart fonokirurgi (strikt röstförbättrande ingrepp), men idag gäller det i allt större utsträckning även cancer och höga andningshinder. På många foniatriska enheter är sväljningsbesvär en betydande del av arbetet, men här varierar praxis stort mellan olika enheter. På senare år har endoskopiska ingrepp i loklanestesi inom foniatrins område ökat kraftigt som en följd av bättre tekniska möjligheter i kombination med begränsningar i möjligheterna till ingrepp i narkos på många orter. Detta gör Foniatrin till en i högsta grad interventionell specialitet

Foniatri är också i sann mening en tvärvetenskaplig verksamhet med logopedi och ÖNH som dagliga samarbetspartners, men även frekventa samarbeten med exempelvis neurologi, pediatrik, barnpsykiatri och plastikkirurgi. Dessutom interagerar du med humaniora genom lingvistik, och fonetik.

Internationellt är variationen stor i vad som inkluderas i specialiteten Foniatri, men generellt går trenden mot sammanhållet ansvar för diagnostik och behandling inklusive kirurgi. En svensk foniater kan känna sig hemma såväl i mer traditionellt foniatriska sammanhang där Europeiska Foniaterunionen (UEP) är en samordnande kraft som även inom det som betecknas laryngologi.

2013 bildades en akademisk förening för foniatri European Academy for Phoniatricians (EAP, systerförening till UEP) i syfte att värna om utbildning, forskning och utveckling av specialiteten internationellt. Sverige är medlem genom sin nationella speialistförening SFF.

Vår förening har under en följd av år vuxit successivt, men vår specialitet är fortfarande liten med ett drygt 50-tal medlemmar. Detta gör att kontakten med kollegor i övriga landet är tät och föreningen kännetecknas av gott samarbete både nationellt och internationellt. Intresset för ST-utbildning i Foniatri har också vuxit över hela landet och glädjande nog genomförs allt fler av ST-utbildningarna som formella ST-bock.

 

Medlemskap i huvudföreningen SFOHH ser vi som en självklarhet, liksom ett medlemskap i Läkarförbundet. För att bli medlem i Svensk Foniatrisk Förening (SFF) krävs inte färdig eller påbörjad ST-utbildning i Foniatri, utan intresse för området räcker. Du som är intresserad av medlemskap, se under fliken “medlemsskap”

 

För SFF

 

Malin Josefsson

ordförande